Fundația ”Edinfo” anunță încheierea proiectului ”Educație pentru Generația Z”

Luni, 18.12.2023, Fundația Edinfo, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Colegiul Tehnologic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași au susținut la Colegiul Tehnologic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași, conferința de finalizare a proiectului „Educație pentru Generația Z”, ID: 139219,  finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 Prioritatea de investiții: Educațe și Competențe.

Publicitate

Obiectivul general al proiectului îl reprezintǎFacilitarea accesului la educație, dezvoltarea serviciilor educaționale și a oportunităților egale pentru 76 de elevi și prescolari aparținând grupurilor vulnerabile în unitățile de învățământ vulnerabile din mediul județul Iași (inclusiv din mediul rural), prin implementarea de acțiuni cu impact direct asupra prevenirii părăsirii timpurii a școlii, acțiuni destinate îmbunătățirii și diversificării serviciilor educaționale și acțiuni destinate activităților recreative și de socializare pentru copii, pentru o perioada de 31 de luni.

Obiectivul general și cele specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmărește dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educație competitiv, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii educaționale, proiectul contribuind astfel la reducerea sărăciei excesive în comunitățile marginalizate prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru grupul tinta aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii/prescolarii aparținând minorității roma și din mediu rural/comunități dezavantajate economic.

Obiectivul general al proiectului urmăreste de asemenea implementarea Pachetului Anti-Saracie, promovat de Guvernul României. De asemenea, obiectivul general al proiectului are si un efect pozitiv pe termen lung prin diminuarea fenomenului de abandon școlar timpuriu și promovarea accesului egal la educație.

Perioada de implementare: 31 de luni, iulie 2021 – decembrie 2023.
Valoarea totala a proiectului a fost de 1.432.541,72 lei dintre care:
Fundatia Edinfo: 1.027.416,47 ; Colegiul Tehnologic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași: 405.125,25.

Grupul ţintǎ al proiectului a fost format din 84 de eleve înscriși la Colegiul Tehnologic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași si la Școala Gimnaziala nr. 1 sat Crucea si 40 de părinți ai elevilor.

Rezultate obținute pe parcursul implementării proiectului sunt:

1.      31 luni de management al proiectului (monitorizare / gestionare proiect, derularea achizitiilor publice) Îmbunatațiri/beneficii reale: gestionarea operaționala si monitorizarea evoluției de ansamblu a proiectului în corelare cu graficul de activitați, identificarea abaterilor de la graficul de activitați si întreprinderea de acțiuni de remediere a acestor abateri, întocmirea de rapoarte privind stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitații cheltuielilor efectuate, întocmirea si transmiterea cererilor de rambursare si/sau plata în conformitate cu legislația si instrucțiunile în vigoare; realizarea achizițiilor publice pentru serviciile si bunurile prevazute în proiect, încheierea, urmarirea si derularea contractelor încheiate.

2.      1 conferinta lansare proiect, 20 participanți la conferința lansare proiect, 1 conferința finalizare proiect, 20 participanți la conferința finalizare proiect, 40 seturi de materiale de  informare, 4 afise la locațiile de implementare. Îmbunatațiri/beneficii reale: prin organizarea conferintei de lansare proiect si distribuirea materialelor publicitare se vor informa participanții cu privire la obiectivele proiectului, la grupul ținta vizat, principalele activitați, beneficiile aduse de proiect comunitații; prin organizarea conferinței de finalizare proiectului si distribuirea materialelor publicitare se vor informa participanții cu privire la rezultatele îndeplinite prin proiect, a obiectivelor atinse si a modului în care a ajutat participarea la educație si membrii grupului tinta; prin intermediul activitații se vor transmite informații relevante privind evolutia proiectului si desfasurarea principalelor evenimente în cadrul acestuia.

3.      37 de copii cu deprinderi de comunicare si limbaj, abilitați sociale relaționate cu învațarea;

4.      76 de membri ai grupului ținta consiliați în vederea dezvoltarii abilitaților emoționale si sociale inter-personale; 76 dosare de consiliere psiho-sociala (câte 1 dosar per membru al grupului ținta). Îmbunatațiri/beneficii reale: Sprijin socio-moral prin activitați de dezvoltare a abilitaților emoționale si sociale inter-personale, a deprinderilor de viața independenta ale copiilor, consiliere psihologica, facilitarea comunicarii copiilor cu parinții plecați – pentru toți copiii din grupul ținta; Formarea si dezvoltarea abilitaților de comunicare si relaționare cu alți copii si cu adulți; Învațarea unor abilitați de adaptare pentru a face fața mai bine la schimbarile legate de vârsta si la problemele cu care se confrunta; Formarea si consolidarea unei imagini  de sine realiste si a unei stime de sine pozitive; Intelegerea proprtiilor emotii si invatarea unor strategii de autocontrol; Dezvoltarea responsabilitatilor pentru propriile actiuni si decizii; Formarea unor pareri pozitive fata de cei din jurul lor: Formarea unor deprindeti de invatare si de dezvoltare personala.

5.      39 de elevi pregatiti pentru primii pasi pe piata muncii.

6.      1 campanie de constientizare privind combaterea discriminarii si promovarea multiculturalitații; 1 campanie privind regulile elementare de igiena; o acțiune de înverzire a mediului înconjurator (ecologizare). Îmbunatațiri/beneficii reale: dobândirea de competențe cheie, cresterea motivației de a ramâne la scoala, consolidarea deprinderilor de igiena, în afara de aceasta copiii sunt informați despre influența educației fizice si a procedurilor de imunizare a sanatații si a productivitații muncii, formarea de deprinderi corecte de igiena individuala si colectiva, implicarea activa în majoritatea evenimentelor din campania de constientizare, care la rândul ei, va contribui la educarea acestui public larg prezent la evenimente, educareatinerilor care vor participa ca voluntari pentru organizarea evenimentelor va constitui un mod de a educa o categorie de grup vulnerabil, care apoi vor transfera ceea ce au învațat în comunitatea din care fac parte;

7.      76 de pachete rechizite, jocuri educative, carti, etc; 1 tabara tematica (educarea spiritului civic si a responsabilitatii sociale a copiilor) pentru 56 de membrii ai grupului tinta. Îmbunatatiri/beneficii reale: asigurarea unui sprijin material motiveaza persoanele din grupul tinta sa îsi continue educatia sau sa participe la activitatile educationale deoarece acestea se caracterizeaza, în general, printr-o vulnerabilitate crescuta, generata de conditiile socioeconomice în care au crescut si trait si care pot influenta în mod negativ modul în care ei percep scoala importanta frecventarii cursurilor si importanta educatiei oferita de scoala, stimularea interesului pentru scoala, îmbunatatirea frecventei la activitatile scolare si prevenirea/reducerea abandonului scolar, aplicarea de metode de lucru non-formale, activparticipative si practic-aplicative – jocul ca forma de realizare educationala si distractiva, activitati de lucru în echipa în vederea dezvoltarii capacitatilor socio-emotionale, exercitii de învatare experimentala în vederea dobândirii unor deprinderi de comunicare si de dezbatere.

8.      40 de parinți/tutori/persoane care au în grija copilul cu unul dintre parinți plecați în strainatate beneficiari ai serviciilor de consiliere parentala si sociala; 40 dosare de consiliere parentala si sociala (câte 1 dosar per parinte/tutore/persoana care are în grija copilul cu unul dintre parinți plecați în strainatate). Îmbunatațiri/beneficii reale: cunoasterea de catre participanți a modalitaților de depistare a problemelor de ordin emoțional, comportamentale sau de dezvoltare, cu care se pot confrunta copiii lor; consecințele neidentificarii la timp a serviciilor de consiliere parentala si sociala; 40 dosare de consiliere parentala si sociala (câte 1 dosar per parinte/tutore/persoana care are în grija copilul cu unul dintre parinți plecați în strainatate). Îmbunatațiri/beneficii reale: cunoasterea de catre participanți a modalitaților de depistare a problemelor de ordin emoțional, comportamentale sau de dezvoltare, cu care se pot confrunta copiii lor; consecințele neidentificarii la timp a adopte fata de un copil sau adolescent astfel diagnosticat; oferirea posibilitații de prezentare a unor exemple de cazuri concrete întâlnite în comunitate sau în societate in general în care un copil sau adolescent a fost marginalizat de societate din cauza tulburarilor de care sufera; formarea privind noile descoperiri despre cresterea si dezvoltarea copiilor si practicile curente; asistarea în stabilirea relației cu nepotul/copilul.

9.      1 structura comunitara consultativa (la nivel de proiect) pentru identificarea, protectia si monitorizarea copiilor ramasi acasa si pentru asigurarea sustenabilitatii institutionale. Îmbunatatiri/beneficii reale: crearea de parteneriate, pe termen lung, dintre autoritatea publica locala si ceilalti actori implicati la nivelul comunitatii, care pot conduce la implementarea de actiuni de identificare, protectie si monitorizare a copiilor cu parinti plecati în strainatate; solutionarea unor cazuri concrete, identificarea de posibile abordari ale nevoilor punctuale ale copiilor cu parintii plecati în strainatate sau a parintilor plecati în strainatate.

10.  1 campanie de informare si constientizare a parintilor, persoanelor în grija carora ramân copiii, specialistilor, copiilor si publicului larg în ceea ce priveste obligatiile legale care le revin parintilor la plecarea din tara. Îmbunatatiri/beneficii reale: expunerea obligatiilor legale care le revin parintilor la plecarea din tara în vederea cresterea gradului de informare si constientizare a tuturor factorilor implicati in educatia copiilor – parinti, persoane in grija carora raman copiii, specialisti, copiilor si publicului larg, fapt ce pe termen lung va contribui la diminuarea efectelor negative a plecarii din tara a parintilor asupra dezvoltarii armonioase a copiilor,  informarea corecta a factorilor implicati în dezvoltarea armonioasa a copiilor cu privire la obligatia delegarii temporare a autoritatii parintesti, în cazul plecarii ambilor parinti/parinteluiâunic sustinator al familiei monoparentale si implicatiile negative rezultate ca urmare a plecarii parintilor asupra copiilor ramasi acasa; implicarea activa a factorilor implicati în dezvoltarea armonioasa a copiilor (parinti, persoanele în grija carora ramân copiii, specialisti, copii si publicul larg) în ceea ce priveste depasirea situatiei negative rezultate ca urmare a plecarii parintilor asupra copiilor ramasi acasa; cresterea gradului de constientizare a publicului larg cu privire la implicatiile negative rezultate ca urmare a plecarii parintilor asupra copiilor ramasi acasa în vederea solidarizarii comunitatii.

11.  1 metodologie de identificare, recrutare si evaluare a grupului ținta; 76 de formulare de înscriere grup ținta si anexe aferente; 76 de dosare de grup ținta; Îmbunatațiri/beneficii reale: asigurarea participarii grupului ținta la activitațile proiectului; asigurarea unui comunicari eficiente între membrii grupului ținta si experții implicați în desfasurarea activititaților, evitarea neregulilor referitoare la eligibilitatea categoriei de grup ținta prevazut de prezentul proiect; asigurarea suportului necesar procedurilor de raportare catre Organismul Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.432.541,72 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE a fost de 1.217.660,53 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă de la bugetul național este de 206.778,61 lei, iar valoarea cofinanțării este de 8.102,58 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa Prioritară 6 – Educație și competențe
Titlul proiectului: Educație pentru Generația Z
Contract POCU: POCU/784/6/24/139219
Axa Prioritară 6 – Educație și competențe.

Date de Contact:

Fundația Edinfo
Giorgiana Cretu – Coordonator GT
Telefon: 0747311377

Publicitate